Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Услови за
користење

Правила и услови за користење на веб-страната на Џојсон Сејфти Системс (,, Веб-страната”)

Ве молиме внимателно прочитајте ги известувањата и правилата и не ја користете веб-страната доколку не се согласувате со овие правила и услови за користење.

Ве молиме бидете запознаени дека правилата и условите за користење може да бидат изменети од наша страна во секое време без претходна најава со моментален ефект.

Интелектуална сопственост

Сите права на интелектуална сопственост (на пример, авторски права, трговска марка, бренд и права на дизајн) на веб-страницата се исклучиво резервирани за компаниите на Џојсон Сејфти Системс. За каква било репродукција или дуплирање, јавно објавување или промена на нејзината содржина во целост или во извадоци, потребна е претходна согласност на Групацијата, додека во секој случај на ограничувањата и исклучоците од авторските права нема да има влијание.

Измена на содржината

Џојсон Сејфти Системс имаат право да стопираат функционирањето на веб-страницата во било кое време, целосно или делумно, без претходно објавување или да ја изменат нејзината содржина. Ова се применува аналогно на одржувањето на веб-страницата.

Одговорност за користење на Веб-страницата

Џојсон Сејфти Системс нема да бидат одговорни за каква било штета или загуба што произлегува од користењето на веб-страницата или од информациите што ги содржи и кои не се припишуваат на каква било грешка од страна на Џојсон Сејфти Системс. Користењето на веб-страницата и информациите што ги содржи е на сопствена одговорност на корисникот и на сопствен ризик на корисникот.

Известувања кои се однесуваат за идни изјави

Информациите дадени на веб-страницата може да содржат идни изјави, во однос на финансиската состојба и деловниот успех на групата Џојсон Сејфти Системс или на одделни субјекти на Групата Safetyојсон Системи за безбедност. Имајте предвид дека ваквите изјави се предмет на ризици и несигурности и може да отстапат од реалните резултати - во зависност од промените во деловното опкружување

Референци/Линкови

Нашата веб-страница може да содржи референци и линкови (хиперлинкови) или банери преку кои можете да пристапите до веб-страници на трети лица. Ваквите веб-страници и нивната содржина не ги администрира Џојсон Сејфти Системс. Затоа, имајте во предвид дека Џојсон Сејфти Системс не презема никаква одговорност за содржината на веб-страниците на трети лица. Користењето на поврзани веб-страници е на ризик на самиот корисник.

Применливо право и јурисдикција

Содржината на оваа веб-страница и корисничките односи ќе бидат предмет на Германските закони со исклучок на Конвенцијата за продажба на ООН и правилата за судир на законите според Германското меѓународно приватно право. Месна надлежност за сите правни спорови во врска со содржината и користењето на оваа веб-страница е Ашафенбург.