Joyson Safety Systems

SPEAK UP!

Warunki
Użytkowania

Warunki użytkowania niniejszej strony internetowej Joyson Safety Systems („Strona Internetowa”)

Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi komunikatami i zasadami i nie korzystać ze Strony Internetowej, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejsze warunki użytkowania.

Proszę zwrócić uwagę na to, że warunki użytkowania mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego zawiadomienia.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej dotyczące Strony Internetowej (np. prawa autorskie, znak towarowy, prawa do marki i wzoru) są zastrzeżone wyłącznie dla spółek Joyson Safety Systems. Wszelkie kopiowanie lub powielanie, publiczne ujawnianie lub zmienianie jej treści w całości lub części wymaga uprzedniej zgody Grupy, przy czym nie ma to każdorazowo wpływu na ograniczenia i wyjątki od praw autorskich.

Zmiana treści

Firma Joyson Safety System ma prawo zatrzymać działanie Strony Internetowej w dowolnym momencie, w całości lub części, bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia lub dokonać zmiany jej treści. Ma to analogicznie zastosowanie do utrzymania Strony Internetowej.

Odpowiedzialność za użytkowanie Strony Internetowej

Firma Joyson Safety System nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użytkowania Strony Internetowej lub informacji na niej zawartych oraz takie, które nie powstały z jakiejkolwiek winy Joyson Safety Systems. Użytkownik będzie korzystał ze Strony Internetowej i informacji na niej zawartych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Komunikaty na temat stwierdzeń dotyczących przyszłości

Informacje przedstawione na Stronie Internetowej mogą zawierać stwierdzenia dotyczące i ukierunkowane na przyszłość, które odnoszą się do sytuacji finansowej i sukcesu biznesowego Grupy Joyson Safety Systems. Proszę pamiętać, że takie stwierdzenia są obarczone ryzykiem i pewną dozą niepewności oraz mogą odbiegać od faktycznych wyników – w zależności od zmian w środowisku biznesowym.

Odnośniki / Linki

Nasza Strona internetowa może zawierać odnośniki i linki (hiperłącza) lub banery, za pomocą których można uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich. Takie strony internetowe i ich treści nie są administrowane przez Joyson Safety Systems. Proszę pamiętać, że Joyson Safety Systems nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. Korzystanie ze stron, do których prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Treść niniejszej Strony Internetowej i relacje z użytkownikiem podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach sprzedaży i norm kolizyjnych według międzynarodowego prawa prywatnego Niemiec. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych związanych z treścią i użytkowaniem niniejszej Strony Internetowej będzie Aschaffenburg.